Utnyttjande av barn för sexuell posering

Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, kan dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering enligt Brb Kap 6. § 8. Straffet är böter eller fängelse i högst två år. Det gäller också den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Om brottet anses grovt kan gärningspersonen dömas för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering med ett fängelsestraff från sex månader upp till sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet (Lag (2005:90)).