Vad är våldtäkt idag? Före och efter 1 juli 2018!

Den gamla lagen, före 1 juli 2018 beskriver att våldtäkt ansågs vara den mest allvarliga brottstypen bland sexualbrotten men det betydde inte att varje enskild våldtäkt med nödvändighet var allvarligare än andra sexualbrott. Bestämmelserna om våldtäkt fanns beskriven i 6 kap 1 § (Lag (2013:365)) och delades in i två typfall.

  • Det första stycket avser typfallet där gärningspersonen: ”genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag”. Bestämmelsen förutsätter att offret tvingas till en viss typ av sexuell handling och att offret tvingas på ett visst sätt.

Våldtäkt kan också förövas genom hot om våld eller annan brottslig gärning. Det är dock högst oklart vilken svårighetsgrad av hot som krävs, till exempel hot om stöld av någon egendom eller hot om misshandel. Det finns också oklarheter när det gäller relation mellan hotet och den tvingade, är till exempel hotet riktat mot den tvingades egna barn eller mot någon helt okänd.

  • Det andra typfallet regleras i 6 kap 1 § andra stycket: ”att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation”. Fall där gärningspersonen försatt offret i vanmakt omfattas av första stycket. Det andra stycket omfattar fall där situationen inte kan tillskrivas gärningspersonen samt fall där offret inte anses vara i vanmakt utan även andra tillstånd av hjälplöshet. Till exempel fall där offret själv har berusat sig eller fall där offret sover. Det som kännetecknar ett hjälplöst tillstånd är att offret saknar förmågan att värja sig, kontrollera sitt beteende eller uppfatta gärningens innebörd.

1 § säger också att det krävs en viss typ av sexuell handling för att det ska anses att en våldtäkt har begåtts. Det krävs ett samlag eller sexuella handlingar som kan liknas vid samlag. Den definitionen av samlag som används är att det krävs att könsdelarna vidrör varandra. Bland de sexuella handlingar som kan liknas vid samlag ingår anala och orala samlag (oavsett om det är gärningspersonen eller offret som utför den orala handlingen) och att föra in föremål, fingrar eller en knytnäve i kvinnans underliv eller anus. Däremot ingår inte handlingen att onanera en man.

För att ansvar ska kunna utkrävas måste gärningspersonen ha haft uppsåt. Det betyder att gärningspersonen måste ha förstått vad hen har gjort eller önskat göra det hen gjorde. Det betyder alltså att om gärningspersonen inte förstår att hen har våldtagit någon så har hen inte haft något uppsåt och kan därmed inte dömas. Lag (2013:365)

Straffet för våldtäkt är fängelse i 2 år till 6 år. Straffet för grov våldtäkt är fängelse i 4 år till 10 år.

Våldtäkt har länge betraktats som ett våldsbrott men på senare år har det mer och mer börjat ses som ett integritetsbrott. Det är inte längre våldet som är det centrala utan kränkningen av hens kroppsliga och sexuella identitet.

Händelser före 1 juli 2018 utreds efter gamla lagen

Den som utsatts för ett sexualbrott väntar ibland med att göra en anmälan. Alla anmälningar som gäller händelser före 1 juli 2018 kommer att utredas enligt den gamla lagstiftningen. Eftersom våldtäkt har en lång preskriptionstid kommer både den gamla och den nya lagstiftningen att finnas med under lång tid framöver.

Den 1 juli 2018 ändrades lagstiftningen för sexualbrott. I den nya lagen betonas att sex ska vara frivilligt och den som har samlag med någon som inte deltar av fri vilja kan dömas för våldtäkt. Idag är lagtexten skriven såhär:

1 §  Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. En person kan aldrig anses delta frivilligt om

1. deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, hot om att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt meddelande om någon annan,

2. gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, eller

3. gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen.

Är brottet med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.

Är brott som avses i första stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot som varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Brottsbalken 6 kap 1 § (Lag (2018:618)).

Du är välkommen att kontakta oss om du behöver prata med någon, kanske känner du någon som varit med om något, har frågor om verksamheten, är intresserad av att bli medlem eller vill komma på studiebesök. Våra telefontider är: måndagar 9:00-16:00, tisdagar 9:00-20:00 och onsdagar 9:00-20:00. Vi svarar i telefon i mån av tid. Givetvis kan du ringa alla dagar i veckan och lämna ett meddelande eller sms eller meila så kontaktar Humle dig. Mobilnummer: 070-3132694

Personer som är oroliga för, eller har tappat kontroll över sin sexualitet kan ringa PrevenTell – hjälplinje vid oönskad sexualitet. Hjälplinjen vänder sig till den som känner sig orolig för sexuella tankar och handlingar eller är rädd att göra sig själv eller andra illa. Gå in på PrevenTells – hjälplinje. För mer information, ring 020 – 66 77 88

Vad är olagligt och vad är ECPAT Hotline?
Det är inte olagligt att ta lättklädda eller nakenbilder på sig själv eller andra om samtlilga inblandade är med på det och om de är någorlunda jämnåriga.
Det kan bli fråga om ett brott om man sprider en bild vidare som inte föreställer en själv utan samtycke.
Både den som sprider och den som tar emot och tittar, eller innehar bilden kan då anses ha begått barnpornigrafibrott (om bilden är att klassa som ”barnpornografisk” i lagens mening).
Att sprida en nakenbild eller film på någon kan också utgöra förtal eller olaga integritetsintrång.
Om en vuxen tvingar ett barn att ta bilder eller filmer på sig själv framför en webbakamera kan en rad olika brott aktualiseras, såsom våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuell posering.
ECPAT Hotline är en webbaserad anmälningssida där allmänheten anonymt kan tipsa om misstänkt sexuell exploatering av barn.
Alla tips granskas och i relevanta fall skickas de vidare till svensk polis, till Hotline i annat land och till Interpol.
Syftat är att det ska leda till en brottsutredning och att kränkande bilder tas bort, för att därigenom motverka den sexuella exploateringen av barn.
2018 hanterade ECPAT Hotline 5 383 tips. Du kan tipsa om alla former av sexuell exploatering av barn, tex. dokumenterade sexuella övergrepp på barn (barnpornografi), människohandel med barn för sexuella ändamål, grooming och förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt.
För mer information, gå in på www.ecpat.se. För att tipsa ECPAT Hotline: www.ecpathotline.se.