Våldtäkt

Våldtäkt anses vara den mest allvarliga brottstypen bland sexualbrotten men det betyder inte att varje enskild våldtäkt med nödvändighet är allvarligare än andra sexualbrott. Bestämmelserna om våldtäkt finns i 6 kap 1 § (Lag (2013:365)) och kan delas in i två typfall.

  • Det första stycket avser typfallet där gärningspersonen: ”genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag”. Bestämmelsen förutsätter att offret tvingas till en viss typ av sexuell handling och att offret tvingas på ett visst sätt.

Våldtäkt kan också förövas genom hot om våld eller annan brottslig gärning. Det är dock högst oklart vilken svårighetsgrad av hot som krävs, till exempel hot om stöld av någon egendom eller hot om misshandel. Det finns också oklarheter när det gäller relation mellan hotet och den tvingade, är till exempel hotet riktat mot den tvingades egna barn eller mot någon helt okänd.

  • Det andra typfallet regleras i 6 kap 1 § andra stycket: ”att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation”. Fall där gärningspersonen försatt offret i vanmakt omfattas av första stycket. Det andra stycket omfattar fall där situationen inte kan tillskrivas gärningspersonen samt fall där offret inte anses vara i vanmakt utan även andra tillstånd av hjälplöshet. Till exempel fall där offret själv har berusat sig eller fall där offret sover. Det som kännetecknar ett hjälplöst tillstånd är att offret saknar förmågan att värja sig, kontrollera sitt beteende eller uppfatta gärningens innebörd.

1 § säger också att det krävs en viss typ av sexuell handling för att det ska anses att en våldtäkt har begåtts. Det krävs ett samlag eller sexuella handlingar som kan liknas vid samlag. Den definitionen av samlag som används är att det krävs att könsdelarna vidrör varandra. Bland de sexuella handlingar som kan liknas vid samlag ingår anala och orala samlag (oavsett om det är gärningspersonen eller offret som utför den orala handlingen) och att föra in föremål, fingrar eller en knytnäve i kvinnans underliv eller anus. Däremot ingår inte handlingen att onanera en man.

För att ansvar ska kunna utkrävas måste gärningspersonen ha haft uppsåt. Det betyder att gärningspersonen måste ha förstått vad hen har gjort eller önskat göra det hen gjorde. Det betyder alltså att om gärningspersonen inte förstår att hen har våldtagit någon så har hen inte haft något uppsåt och kan därmed inte dömas. Lag (2013:365)

Våldtäkt har länge betraktats som ett våldsbrott men på senare år har det mer och mer börjat ses som ett integritetsbrott. Det är inte längre våldet som är det centrala utan kränkningen av kvinnans kroppsliga och sexuella identitet.

Straffet för våldtäkt är fängelse i 2 år till 6 år. Straffet för grov våldtäkt är fängelse i 4 år till 10 år.

2014 års sexualbrottskommitté tittar bland annat på frågan om samtycke och om oaktsamhet. Kommittén ska presentera sitt förslag om en ny sexualbrottslagstiftning för regeringen i oktober 2016.