Våldtäkt mot barn

Brottsbalken 4 § kapitel 6 behandlar våldtäkt mot barn och lyder: ”Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år”. Det är också våldtäkt mot barn om barnet fyllt femton men inte arton och är avkomling till gärningspersonen eller står under fostran av gärningspersonen.

För att brottet ska rubriceras som grov våldtäkt mot barn krävs att gärningspersonen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet (Lag (2013:365)).

Kan ge ett fängelsestraff på lägst två år och högst sex år. Grovt brott kan ge ett fängelsestraff på lägst fyra år och högst tio år.