Kontakt med barn i sexuellt syfte

Brb kap 6. 10 a § säger att en person som, i syfte att mot ett barn under femton år begår en gärning för vilken straff föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, träffar en överenskommelse med barnet om ett sammanträffande samt därefter vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett sådant sammanträffande kommer till stånd, döms för kontakt med barn i sexuellt syfte. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år (Lag (2009:343)).